Điều kiện nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng vào Việt Nam là gì?

Điều kiện nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam là gì?

I. Điều kiện nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng vào Việt Nam – Máy móc đã qua sử dụng /“máy móc cũ” là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về tiêu chí điều kiện nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng như sau:

 1. Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.
 2. Dây chuyền công nghệ là hệ thống các máy móc, thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt, kết nối liên hoàn tại một địa điểm nhất định theo sơ đồ, quy trình công nghệ đã thiết kế, bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất.
 3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sau khi xuất xưởng đã được lắp ráp và vận hành hoạt động.

Chú thích thêm: Tuổi thiết bị là thời gian (tính theo năm) được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Năm nhập khẩu là năm hàng hóa về đến cửa khẩu Việt Nam.

II. Điều kiện để Việt Nam nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Theo quyết định trên, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Việt Nam thông báo bắt đầu từ ngày 15/6 năm nay sẽ cấm nhập khẩu tất cả máy móc cũ đã qua sử dụng từ 10 năm trở lên. Đối với máy móc có thời hạn sử dụng dưới 10 năm, chỉ được phép nhập khẩu nếu phục vụ cho mục đích sản xuất tại Việt Nam và không được phép tái xuất khẩu trong bất kỳ trường hợp nào.Ngoài ra, hiệu suất của các máy nhập khẩu này vẫn phải đạt ít nhất 85% công suất ban đầu và mức tiêu thụ điện năng không được vượt quá 15% so với thông số ban đầu.

Ngoài ra, tất cả máy móc cũ nhập khẩu đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, an toàn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) (Hoặc tiêu chuẩn của Hàn Quốc hay một trong các quốc gia thuộc G7 ). Đối với các thiết bị nhập khẩu, thiết bị đó cũng phải được sử dụng tại ít nhất ba cơ sở sản xuất tại các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Cuối cùng, bất kỳ máy móc hoặc công nghệ liên quan nào đã bị xác định là không đạt, lạc hậu hoặc gây hại cho môi trường trong nước sản xuất đều bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phát hành và duy trì một danh sách cấm nhập khẩu thiết bị, và cũng có thể thông báo bất kỳ thông tin cụ thể nào về việc cấm sử dụng các sản phẩm này trong các quốc gia khác.

III.Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc đã qua sử dụng :

(1)Tuân theo các quy định của Luật quy định về an ninh quốc gia (QCVN), hoặc các tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam, hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

(2) Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

(3)Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

(4)Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết;

(5) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng nhưng công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết.

IV、Quy trình và Lưu ý khi Nhập khẩu Máy móc đã qua sử dụng

(1)Lưu ý về Chuẩn bị Tài liệu

Một số tài liệu cần chuẩn bị bao gồm:

 1. Đối với dây chuyền sản xuất cũ, cần có chứng chỉ kiểm định đáp ứng theo quy định của pháp luật, được mở bởi cơ quan kiểm định được chỉ định.
 2. Hồ sơ nhập khẩu máy móc và thiết bị đã qua sử dụng cần bao gồm:

– Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt;

– Trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Cần có chứng thư giám định đáp ứng theo  quy định của pháp luật, được cấp bởi cơ quan kiểm định được chỉ định.

(2)Lưu ý về thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu liên quan về Cơ quan hải quan, nơi đăng ký tờ khai hải quan. Hải quan sẽ thực hiện thủ tục thông quan khi có đủ bộ hồ sơ nhập khẩu hợp lệ và đầy đủ.

Bởi vì việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng có liên quan đến bảo vệ môi trường và hàng loạt các quy định pháp luật. Hải quan có yêu cầu nghiêm ngặt đối với thư giám định máy móc đã qua sử dụng để tránh thiếu sót, không đầy đủ, không nhất quán hoặc sai lệch tài liệu : tránh bỏ sót, báo cáo sai, khai thiếu;

Tổng cục Hải quan có thể thực hiện giám sát và kiểm tra trong các trường hợp sau:

(a) Hải quan phát hiện có vấn đề lớn về chất lượng hàng hóa trong công tác kiểm tra trước khi vận chuyển.

(b) Hải quan cần xác minh, điều tra đối với các khiếu nại hoặc các tình huống khác.

(c) Có sự thay đổi trong dữ liệu đăng ký của tổ chức kiểm tra trước khi vận chuyển.

(d) Cơ quan kiểm tra trước khi vận chuyển không nộp báo cáo thường niên theo quy định hoặc che giấu các thông tin liên quan trong báo cáo thường niên.

(e) Các trường hợp khác cần thiết để thực hiện giám sát và kiểm tra.

– Việc giám sát, kiểm tra có thể được thực hiện thông qua kiểm tra hồ sơ, kiểm tra tại chỗ,…

– Trường hợp Tổng cục Hải quan quyết định thực hiện giám sát, kiểm tra bằng hình thức kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm tra trước khi vận chuyển gửi tài liệu giải trình, chứng thư giám định có liên quan cho Tổng cục Hải quan theo yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

– Tổng cục Hải quan tổ chức nhóm chuyên gia để rà soát các tài liệu giải trình, chứng thư giám định có liên quan do cơ quan trước khi vận chuyển cung cấp, và lập báo cáo giám sát, kiểm tra.

– Trong trường hợp tiến hành kiểm tra tại chỗ, Tổng cục Hải quan thành lập đoàn kiểm tra và thông báo trước cho bên được kiểm tra về thành viên của đoàn kiểm tra, thời gian kiểm tra và các vấn đề  liên quan. Bên được kiểm tra cần chủ động hợp tác và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc kiểm tra tại chỗ.

– Đoàn kiểm tra có thể tiến hành kiểm tra tại chỗ bằng hình thức kiểm tra tại chỗ, lấy mẫu, rà soát hoặc sao chép các tài liệu liên quan. Bên được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo trung thực tình hình và cung cấp các thông tin cần thiết cho việc kiểm tra. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm giữ bí mật kỹ thuật, bí mật kinh doanh cho bên được kiểm tra.

V. Hồ sơ thông quan hàng nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

 1. Vận đơn Bill of lading (B/L) đối với hàng hải hoặc Airway Bill (AWB) đối với hàng không
 2. Hóa đơn (Invoice)
 3. Danh sách đóng gói (Packing List)
 4. Hợp đồng (Contract)
 5. Thông tin sản phẩm (yếu tố đặc điểm báo cáo của thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng)
 6. Báo cáo CCIC (nếu thuộc phạm vi cần kiểm tra, kiểm dịch trước khi vận chuyển)
 7. Giấy chứng nhận nhập khẩu máy móc(thường liên quan đến các loại máy công cụ CNC)
 8. Tài liệu máy móc (hình ảnh thiết bị, hình ảnh biển tên, thông tin về nguyên lý hoạt động và mục đích sử dụng)
 9. Tài liệu định giá, cơ sở giá cả (chứng từ thanh toán, hóa đơn của máy mới, báo giá tham khảo cho thiết bị cùng thương hiệu và mô hình, v.v.)

VI. Quy trình  thông quan cụ thể đối với việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng như thế nào?

 Nhà máy cung cấp thông tin và hình ảnh máy móc cần nhập khẩu → Tính toán các khoản phí nhập khẩu → Báo giá → Ký kết hợp đồng xử lý nhập khẩu → Đặt chỗ vận chuyển hàng hải → Đổi vận đơn đường biển → Chuẩn bị hồ sơ thông quan nhập khẩu → Hải quan kiểm tra hồ sơ thông quan → Xuất phiếu thuế và nộp thuế → Hải quan kiểm tra → Lấy hàng và thông quan.

Điều kiện nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam là gì?
Điều kiện nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam là gì?
Nếu bạn quan tâm đến Bất động sản Việt Nam hoặc đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi là đối tác lý tưởng.

Với chuyên môn trong lĩnh vực khu công nghiệp Việt Nam, đặc biệt là bất động sản công nghiệpkhu công nghiệp Hà Nội, chúng tôi cam kết mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hãy liên hệ ngay để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Bất động sản Việt Nam Blue Ocean Realty

✓ Fanpage: blueoceanrealtyvn

✓ Youtube: BlueOceanRealty@batdongsanbor

✓ Instagram: blueoceanrealtyvn

✓ Tiktok: @bortintuc

✓ Hotline/ Zalo: 088 808 9696

Compare listings

Compare
Gọi Hotline
Chat Facebook